AQAP
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

3Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy.

Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication), jako zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach.

Od 1987 roku, czyli daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o całkowitym adaptowaniu tych norm, jako punkt wyjścia do opracowywania publikacji NATO dotyczących systemów zrządzania jakością dostawców. I tak, na bazie struktury i wymagań ISO serii 9000 powstawały kolejne wydania AQAP. Nowelizacja publikacji typu AQAP, która nastąpiła w 2003 r. przyjmuje jako odniesienie model normy ISO 9001:2000.

Ponieważ głównym celem publikacji typu AQAP jest wykorzystywanie ich jako dokumenty kontraktowe, nie zastąpiono wymagań jednym dokumentem. Zachowano starą filozofię norm ISO 9000 z 1994 roku dzielącą zakresy stosowania, pozostałe cechy nowego podejścia do zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 w pełni wykorzystano. W 2005 roku opracowano nowy AQAP 2105 dotyczący zasad opracowywania planów jakości. W 2006 r. oraz 2009 r. dokonano kolejnej nowelizacji AQAP w wyniku których obowiązują następujące dokumenty kontraktowe:

AQAP 2110:2009, wydanie 3"Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji".
AQAP 2120:2009, wydanie 3"Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji".
AQAP 2130:2009, wydanie 3"Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach".
AQAP 2210:2006, wydanie 1"Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania".
oraz
AQAP 2105:2009, wydanie 2"Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia".

W trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością dostawca może wykorzystać poniższe dokumenty: 
AQAP 2009: 2006"Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000".
AQAP 2131: 2006"Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej".
oraz
AQAP 2105: 2005"Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia".
AQAP 2210: 2006"Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania".

Firma PRS WUZETMOT w 2010 roku spełniła obowiązujące wymagania dotyczące wdrożenia oraz postępowania zgodnie z normą AQAP 2120:2009.