ISO 9001:2015
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

1ISO 9001:2015, System zarządzania jakością - Wymagania, jest piątą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987 r. i która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

Norma składa się z 10 rozdziałów. Pierwsze 3 są rozdziałami ogólnymi, zaś merytoryczna zawartość rozpoczyna się od rozdziału 4.

Norma ISO 9001:2015 jest aktualizacją normy 9001:2008.

 

 

Czytaj więcej
 
AQAP 2110:2016
poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r.

3Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa NATO nadzorowały jakość dostarczanych wyrobów. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy.

Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw, np. amerykańskie normy MIL-STD (Military Standard) czy brytyjskie normy BS (British Standard), jak również w publikacjach NATO, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication), jako zbiór wymagań jakościowych do umieszczenia przez zamawiającego w zawieranych umowach.

Od 1987 roku, czyli daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o całkowitym adaptowaniu tych norm, jako punkt wyjścia do opracowywania publikacji NATO dotyczących systemów zrządzania jakością dostawców. Każde kolejne wydanie norm ISO serii 9000, a szczególnie normy ISO 9001 skutkowało nowelizacją AQAP-ów zwłaszcza typu kontraktowego.

Czytaj więcej